Auditorské služby

Jednou z našich hlavních činností je audit (ověřování) účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a to hlavně v případech, kdy to účetním jednotkám ukládá obchodní zákoník, zákon o účetnictví nebo jiné právní předpisy České republiky (tzv. "statutární audit").

Provádění auditů v České republice upravuje zákon 254/2000 Sb., o auditorech a dále řada vnitřních auditorských směrnic, vydávaných Komorou auditorů ČR.

Auditorskými službami se rozumí:

 1. Ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv ,
 2. Ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů,
 3. Ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.

Zákon o účetnictví § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ukládá účetním jednotkám ověření řádné a mimořádné účetní závěrky auditem.

Kdo podléhá auditu (ověření)

 1. akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kriterií:
  • aktiva celkem více než 40.000.000,- Kč., aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, zákona č,. 563/1991 Sb., (tzv. brutto),
  • roční úhrn čistého obratu více než 80.000.000,- Kč, ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního předpisu (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 2. ostatní obchodní společnosti a družstva pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kriterií uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3, v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah člena k družstvu,
 3. účetní jednotky, zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisu fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé a to za podmínek podle písm. b)
 4. účetní jednotky
  • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, (§ 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15.000.000 Kč,
  • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity,
  • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis
  • a to za podmínek podle písmene b).

Snažíme se, aby auditorské služby byly pro klienta nejen plněním zákonné povinnosti, ale především užitečnou službou pro vlastní činnost firmy. Právě zde může být významným pomocníkem pro vedení firmy právě průběžná komunikace a konzultace s auditorem, který není svázán firemními stereotypy a zvyklostmi a má navíc i možnost srovnávání, plynoucí z širšího okruhu klientů.