Fúze

Přeměny obchodních společností jsou upraveny § 69 a souvisejících zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Patří sem

 • fúze (sloučením nebo splynutím),
 • rozdělení,
 • převod jmění na společníka.

Dále je možno provádět fúze kapitálových společností na území EU a přeměny národních společností na společnosti evropské (podle zákona číslo 627/2004 Sb. o evropské společnosti).

Naše společnost připraví úplný projekt přeměny (fúze) včetně harmonogramu prací při jeho realizaci.

Součástí služeb je

 • analýza potřeb klientů z hlediska platné legislativy (obchodní právo, účetní předpisy, daňové předpisy) a stanovení optimálních postupů vedoucích k dosažení požadavků kladených klienty,
 • optimalizace daňových povinností s ohledem na uplatnitelné položky u jednotlivých zúčastněných společností,
 • zpracování časového harmonogramu přeměny (fúze),
 • návrh a konzultace konečné podoby interních dokumentů zúčastněných společností v případech předepsaných zákonem číslo 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění (zprávy představenstva a dozorčí rady, projekt přeměny resp. smlouva o fúzi, oznámení o záměru uskutečnit přeměnu apod.),
 • ověření účetní závěrky zúčastněných společností (včetně provedení auditu),
 • sestavení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti,
 • ocenění jmění zúčastněných společností v případech předepsaných zákonem číslo 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění,
 • stanovení výše výměnných poměrů pro společníky zanikajících společností,
 • zpracování znaleckých zpráv pro potřeby zúčastněných společností v případech předepsaných zákonem číslo 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění,
 • výpočet struktury vlastního kapitálu zúčastněných společností po přeměně (fúzi),
 • organizace valných hromad zúčastněných společností včetně zajištění služeb specializované notářské kanceláře,
 • poradenství v oblasti vedení účetnictví od rozhodného dne přeměny do zápisu přeměny (fúze) do obchodního rejstříku,
 • zpracování žádosti o udělení souhlasu správce daně s výmazem zanikající společnosti z obchodního rejstříku,
 • příprava oznámení změn na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovny,
 • příprava podkladů pro živnostenský úřad,
 • příprava podání na katastrální úřad,
 • příprava informací o přeměně (fúzi) pro obchodní partnery.