Oceňování

Naše společnost nabízí oceňování těchto druhů majetku:

 1. NEHMOTNÉHO MAJETKU
  • ochranných známek
  • licencí
  • patentů
  • výrobně technických poznatků atd.
 2. MOVITÉHO MAJETKU
  • strojů,
  • přístrojů,
  • strojních zařízení,
  • technologických celků
  • automobilů apod.
 3. NEMOVITÉHO MAJETKU
  • pozemky,
  • nemovitost
  Ocenění prováníme pro účely dědického řízení, pro daň z převodu nemovitostí, nepeněžitého vkladu, odštěpení, určení výchozí hodnoty pro jednání o ceně při prodeji nemovitostí
 4. POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ
  Na základě poskytnutých údajů určíme tržní hodnotu s přihlédnutím k původní lhůtě splatnosti, titulu jejího vzniku, platební schopnosti dlužníka a především době, která uplynula od data splatnosti.
 5. PODÍLŮ V OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH
  Pro účely dědického řízení, pro určení vypořádacího podílu společníka apod.
 6. NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ DO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
  Reprezentovaných různými majetkovými hodnotami jako jsou například nemovitosti, movité věci, nehmotná aktiva.
 7. KAPITÁLU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY
 8. PODNIKU