Osoby, které se podílejí na činnosti společnosti a jejich kvalifikace.

Ing. Jiřina Závišková

narozená 10. 09. 1954, bytem Rybářská 40, 664 91 Ivančice.

Absolventka provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, obor provoz a ekonomika zemědělství (státní zkoušky v roce 1978). Pracovala v různých ekonomických funkcích v energetice. V roce 1991 složila auditorské zkoušky (číslo dekretu 714) a od této doby provádí auditorskou činnost. V roce 1999 úspěšně ukončila čtyřsemestrové specializační studium „Oceňování podniku“ při Institutu oceňování majetku VŠE v Praze. Absolventka dvousemestrálního kurzu „Oceňování nehmotného majetku I“ při Institutu oceňování majetku VŠE v Praze. V roce 2005 zapsána do seznamu daňových poradců pod číslem 4006. Je spoluautorkou ekonomického informačního systému EKOPRAKTIK.
Pravidelně se účastní kurzů a vzdělávacích akcí v oblasti auditu, daňového poradenství, obchodního práva a oceňování podniků. Pravidelně provádí lektorskou činnost v rámci školení a kurzů pořádaných společností ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o..

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.

narozený 30. 5. 1950, bytem Urbánkova 24, 624 00 Brno.

Absolvent Fakulty elektrotechnické VUT v Brně, obor technická kybernetika (státní zkoušky v roce 1973, disertace v roce 1980, habilitace v roce 1985). Pracoval na výzkumných a pedagogických pozicích na FE VUT v Brně, vedl rozsáhlé úkoly spolupráce s průmyslovými podniky. V současné době přednáší v kurzech zaměřených na právní rámec podnikání na Ústavu mikroelektroniky FEI VUT v Brně. Pravidelně provádí lektorskou činnost v rámci školení a kurzů pořádaných společností ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o..
V roce 1999 dokončil čtyřsemestrové specializační studium „Oceňování podniku“ při Institutu oceňování majetku VŠE v Praze. Pravidelně si doplňuje vzdělání účastí na kurzech zaměřených na problematiku daní, účetnictví, managementu a ekonomiky. V posledních letech se specializuje zejména na oceňování podniku a na problematiku přípravy a řízení procesů podnikových fúzí a transformací (přeměn obchodních společností včetně přeměn nadnárodních). 
V roce 2000 byl Ministerstvem spravedlnosti ČR jmenován znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, majetku a závazků obchodních společností a hodnocení projektů obchodních společností (M-1665/2000 ze dne 16. 11. 2000) a znaleckým ústavem v oboru ekonomika (44/2000-Zn ze dne 07.09.2000). Od roku 2001 je členem poradního sboru předsedy Krajského soudu v Brně pro řešení znaleckých otázek v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků (Spr 1935/2001 ze dne 30. května 2001).
Specializace na oceňování podniku, finančního majetku, věcí movitých (movitého majetku), věcí nemovitých (nemovitého majetku), nehmotného majetku a na podnikové fúze a jiné přeměny dle § 69 a souvisejících obchodního zákoníku.